Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
wwannie
6822 27c6 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
wwannie

cinoh:

quentindebriey: another french apartment.paris,july 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaikko aikko
wwannie

January 16 2020

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme viamglistyporanek mglistyporanek

January 14 2020

wwannie
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
wwannie
Musisz się pogodzić z tym, że to, co ci się przytrafia, nie jest równoznaczne z tym, kim jesteś. To dwie różne rzeczy.
— Colleen Hoover – Hopeless
wwannie
wwannie
Wszystkie rany, nawet te głębokie, w końcu się goją, jeśli się ich nie rozdrapuje.
— Nele Neuhaus
wwannie
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaifyouleave ifyouleave
wwannie
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viacarmenluna carmenluna
wwannie
5479 170c 500
wwannie
8225 c633 500

January 13 2020

wwannie

January 12 2020

wwannie

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł

January 10 2020

wwannie
4779 943e 500
wwannie
1360 912d 500

January 08 2020

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme
wwannie
Reposted frombluuu bluuu

January 07 2020

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl