Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

wwannie
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viagdziejestola gdziejestola

July 20 2017

wwannie
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viagdziejestola gdziejestola

July 18 2017

wwannie
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapoolun poolun

July 17 2017

wwannie

July 14 2017

wwannie
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viaanorexianervosa anorexianervosa

July 13 2017

wwannie
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viakattrina kattrina

July 12 2017

wwannie
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viamalinowowa malinowowa
3945 e438 500
Reposted fromfreakish freakish viamalinowowa malinowowa

July 09 2017

wwannie
6808 5da3 500
Reposted fromaccidientte accidientte viagdziejestola gdziejestola
wwannie
7420 48f5
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viabeeth beeth
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viamissatomicbomb missatomicbomb
wwannie
8818 2703
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viayanek yanek
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viayanek yanek
wwannie
2486 1ad4
Reposted frominesiss inesiss viaMaryiczary Maryiczary

July 07 2017

wwannie
9519 a319
"Like crazy"
Reposted byfilmowysensation
wwannie
9962 c306
Reposted fromretaliate retaliate viaWlodara Wlodara

July 06 2017

wwannie
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
wwannie
wwannie
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl