Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

wwannie
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialifeistragic lifeistragic
wwannie
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaybeyou maybeyou

April 16 2017

wwannie
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrives arrives

April 13 2017

wwannie
wwannie
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
wwannie
wwannie

April 11 2017

wwannie
2390 b20b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola

April 10 2017

wwannie
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
wwannie
1221 8010
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakoszmarek koszmarek
wwannie
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viawaplue waplue

April 06 2017

wwannie

April 05 2017

wwannie
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
wwannie

April 04 2017

wwannie
8999 1bd7
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
wwannie
Przychodzi moment, w którym po utracie złudzeń co do innych tracimy je co do siebie.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood

April 03 2017

wwannie
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaoversensitive oversensitive
wwannie
9634 009d

April 02 2017

wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl