Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

wwannie
Reposted frombluuu bluuu

June 25 2019

wwannie
wwannie
3447 7c79 500
Reposted fromsoftboi softboi viacotarsky cotarsky
wwannie
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viamehhh mehhh

June 24 2019

wwannie
7034 3e5a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
wwannie
2709 2ef3 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viacotarsky cotarsky

June 23 2019

wwannie

In the middle of most nights when I can’t sleep, I still replay you.


Last night (2010)
Reposted fromillusionist illusionist
wwannie
Nie ma znaczenia jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz.
— Konfucjusz

June 21 2019

wwannie
3693 ec48 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaaikko aikko

June 20 2019

wwannie
6116 4a1e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
wwannie
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamoai moai

June 18 2019

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme

June 17 2019

wwannie
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood

June 16 2019

wwannie
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viapannakies pannakies
wwannie
3428 9683
Reposted fromverronique verronique vialekkaprzesada lekkaprzesada
wwannie
7035 b5ec
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaikko aikko

June 15 2019

wwannie

June 13 2019

wwannie
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… 
Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie - ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.
— Alan Watts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNotForYou NotForYou
6630 de61 500
wwannie
9963 c03c
Reposted fromnyaako nyaako viaaikko aikko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl